ผลการสอบทดแทน ภาคไล่ 2/2565  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 25/01/67

กรณีนักศึกษา “สอบไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าสอบ” ทดแทนปลายภาค 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสอบซ่อม 2/2565 ให้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม 2/2565 ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด สามารถตรวจสอบวันเวลาสอบ ห้องสอบได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th