การสอบทดแทน (ออนไลน์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2566  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
Update 03/04/67

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th