การสมัครเรียน มสธ.

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

1. ร้าน 7-Eleven (BookSmile)

2. ที่ทำการไปรษณีย์

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง

4. ที่ทำการมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2559

การรับสมัคร : ภาคต้น - ภาคปลาย
กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร : 1 เมษายน 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2560


ระยะเวลาการรับสมัครภาคต้น : ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559
  : ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
   

ระยะเวลาการรับสมัครภาคปลาย

: ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 97 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...


ดาวน์โหลดใบสมัคร ฟรี
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการสัมฤทธิบัตร
โทร. 0 2504 7788, 0 2504 7231-6,
0 2504 7711-12
โทรสาร: 0 2503 3379
e-Mail: ceoffice@stou.ac.th


หลักสูตรสัมฤทธิบัตรCopyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.