ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

การเรียนการสอน

 • ปฏิทินการศึกษา
 • การปฐมนิเทศ
 • การลงทะเบียนเรียน
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • การสอนเสริม
 • การสอนเสริมแบบเข้ม
 • ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 • การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 • ศูนย์บริการการศึกษา
 • คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2559

 • การสอบ

 • การเตรียมตัวสอบ
 • ลักษณะข้อสอบ
 • กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล
 • การสอบในต่างประเทศ
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
  รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)
 • ตรวจสอบผลการสมัครสอบตามความพร้อม
  รายบุคคล walk-in exam ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

 • STOU EPT

 • รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
 • กำหนดการสอบ สนามสอบ
 • ผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

 • คำถามที่พบบ่อย

 • การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
 • การโอนชุดวิชาและการเทียบงานรายวิชา
 • การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของนักศึกษา

 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียน
  นักศึกษาและงานบริการการศึกษา

 • สอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน
 • สอบถามหลักสูตรที่ต้องการศึกษา
 • สอบถามข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา
 • สอบถามโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอน แต่ละหลักสูตร

 • การบริการนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

 • e-Learning
 • e-Tutorials
 • TV Online
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • m-Learning
 • e-Library

 • ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา

 • ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
 • ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
 • ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
 • การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
 • นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 • การลงทะเบียนเรียน

 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและตารางสอบ แต่ละภาคการศึกษา
 • การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน๊ต

 • การรับคำร้อง

 • คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

 • สมัคร sms         กระดานสนทนา มสธ.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ (Call Center)
  โทรศัพท์ 0-2504-7788
  วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.

  โทรสาร : 0-2503-3547
  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.