กำหนดการสอบออนไลน์
การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาปริญญาตรีที่เลือกแผน (ก2)

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 25/05/2564

 


แนวปฏิบัติตนในการสอบออนไลน์ การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาปริญญาตรีที่เลือกแผน (ก2)


 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537