Iinfinite

     Organic Argriculture Development Thailand

 
  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
1. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
2. ผศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
3. นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการ
  4. นางนาถฤดี นาครวาจา กรรมการ
  5. นายวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการ
  6. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม กรรมการ
7. ผศ. ภวัต เจียมจิณณวัตร กรรมการ
8. อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม กรรมการและเลขาฯ
  9. หัวหน้าหน่วยเลขากิจฯ สาขาวิชาส่งเสริมฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ