Iinfinite

     Organic Argriculture Development Thailand

 
  วัตถุประสงค์  
  ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
  (The Organic Agriculture Development Center)  
  ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
                1. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  
              2. เพื่อประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ด้านเกษตรอินทรีย์
              3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สู่สังคมในทุกระดับ
              4. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน