Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565  

 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 • แบบฟอร์มขอเงินคืน การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565  

  - เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ทราบภายหลังว่าผลสอบภาค 1/2565 สอบผ่าน หรือ ตัดสินใจปฏิเสธการอบรมในภายหลัง

  - โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเอกสารการขอคืนเงินในทุกกรณี)

  อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2565  

 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565

 • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.

  << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>