Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
  •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2565  

  •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565
  • อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
  •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2566  

  •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

  • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.

    << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>