Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
 •   เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาชุดวิชา 54135 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 • แจ้งเลื่อนการอบรมในรูปแบบเผชิญหน้า ออกไปโดยไม่มีกำหนด (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่)

  สำหรับการอบรมเข้มชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
   - รายชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
   1. 52402 สาธารณสุขอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564
   2. 54111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รอบ 1)อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2564
   3. 54135 อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564
   4. 55312 และ 55326 แพทย์แผนไทยอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2564
   5. 54111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รอบ 2)อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2564
   - รายชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมทดแทน
   1. 12409 ไทยคดีศึกษา 2. 13401 สารสนเทศศาสตร์
   3. 16412 นิเทศศาสตร์ 4. 21426 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
   5. 24407 การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. 25407 การแนะแนว
   7. 25411 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 8. 26407 การศึกษานอกระบบ
   9. 27416 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10. 31406 การจัดการงานก่อสร้าง
   11. 32435 การตลาด 12. 32456 การเงิน
   13. 32481 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 14. 32482 การจัดการ
   15. 32483 สัมนาการบัญชีการเงินและสัมนาการบัญชีบริหาร 16. 32495 การจัดการการท่องเที่ยว
   17. 33401 บริหารรัฐกิจ 18. 41004 เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
   19. 41444 กฎหมาย 20. 52402 สาธารณสุข
   21. 60499 เศรษฐศาสตร์ 22. 70431 คหกรรมศาสตร์ (โภชนาการชุมชน)
   23. 70431 คหกรรมศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก) 24. 71416 อาหารโภชนาการและการประยุกต์
   25. 72402 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 26. 80410 รัฐศาสตร์
   27. 91418 ส่งเสริมการเกษตร 28. 91421 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
   29. 91467 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 30. 92425 บริหารธุรกิจสหกรณ์
   31. 93442 การจัดการการผลิตพืช 32. 93448 การจัดการการผลิตสัตว์
   33. 94433 ธุรกิจการเกษตร 34. 97421 เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
   35. 97432 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 36. 99409 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96314 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
   37. 99409 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96324 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 38. 99409 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (96334 วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   39. 99429 วิทยาการคอมพิวเตอร์

   * ชุดวิชาที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่พร้อมให้บริการ *

   ประกาศ เรื่องการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากแบบเผชิญหน้าเป็นการทำกิจกรรมทดแทน 

 •   ขอความร่วมมือนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามเรื่อง ความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 •   ตรวจสอบกำหนดการ การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

 • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.


  << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>