Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
  •   ตรวจสอบกำหนดการ การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  •   ตรวจสอบกำหนดการ การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  •   สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนเสริมแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.


    << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>