Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
  •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2563
  •   ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2563
  •   ตรวจสอบกำหนดการ การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.


    << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>