Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564  

 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564
 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

 •   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • แบบฟอร์มขอเงินคืน การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564  

  - เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ภายหลังทราบว่าผลสอบผ่าน หรือ ตัดสินใจปฏิเสธการอบรมในภายหลัง

  - โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

  เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

  สำหรับผู้ใช้งาน (นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) ที่ต้องการศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
  (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565)
  สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
  (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565)

  หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.

  << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>