•   วันที่กำหนดให้นศ.มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม ถ้านศ.เดินทางมาถึงเร็วกว่าวันที่กำหนดหรือมาถึงก่อนเวลาที่กำหนด จะสามารถติดต่อห้องพักเพื่อขอเข้าพักก่อนได้หรือไม่
  •   การมาเข้ารับการอบรม 5 วัน 4 คืนนั้น นศ.ต้องเตรียมอะไรมาบ้าง
  •   การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานใด และมีขั้นตอนอย่างไร
  •   การมาเข้ารับการอบรมควรเตรียมเงินติดตัวมาประมาณเท่าไหร่
  •   ระหว่างวันที่เข้ารับการอบรมนั้น นศ.ควรแต่งกายอย่างไร
  •   การเข้ารับการอบรมที่มสธ.กำหนด 5 วัน 4 คืนนั้น หากนศ.ท่านใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตลอด 5 วัน 4 คืน หรือไม่สามารถพักค้างคืนตามสถานที่ ที่กำหนดได้ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
  •   กำหนดการรายงานตัวที่มสธ.กำหนด คือ 8.00 - 10.00 น. ถ้านศ.ท่านใดมาช้าเกินกว่าเวลาดังกล่าว จะสามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่
  •   ในการเข้ารับการอบรมนั้น หากนศ.เดินทางมาพร้อมกับผู้ติดตาม เช่น ญาติ หรือ ครอบครัว ถ้านศ.มีความประสงค์ในการติดต่อห้องพักเพื่อพักร่วมกับผู้ติดตามนั้น สามารถทำได้หรือไม่
  •   นศ.ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร