Official Line : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ มสธ. 
  •   ตรวจสอบกำหนดการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และสอบซ่อมภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  •   ตรวจสอบกำหนดการ การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

  •   สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนเสริมแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

  • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.


    << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>