วิทยากรและเจ้าหน้าที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 8361
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 7721