+ Larger Font | - Smaller Font

    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

    1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

    2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับ

ปริญญาตรี  เป็นปริญญาใบแรก เท่านั้น

    3. การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นความสมัครใจ ของนักศึกษาพิการ

ในการขอรับสิทธิเพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับ

อุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขต

ที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

    ดังนั้น ในการสมัครเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนและยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทุกภาคการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

นักศึกษาพิการสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็บไซต์ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ.

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2553

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ  

 นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาใบแรกเท่านั้น

3.ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

Update 21 กรกฎาคม 2561

Surachet Benjaratpong