หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

-  โทรศัพท์ 02-5047631-7

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนพฤษภาคม 2561

ข่าวด่วน

1. - ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 2/2560

    - ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2560

    - ตารางฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

    - ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

2. การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam)

3. กำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

4. นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560

    ให้ยื่นคำร้องให้ยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

     หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

5.  เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 103 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

6.  STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ