Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
click for free hit counter
   สอนเสริมประจำภาค

การสอนเสริม ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่ นักศึกษา เพื่อให้สามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนอกเหนือจากสื่อหลัก (ได้แก่ เอกสารการสอนหรือประมวลสาระ และจากสื่อประเภทเสียง เทปภาพ ฯลฯ) โดยพึ่งพาอาจารย์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเท่าที่จำเป็น การสอนเสริมจึงเป็นสื่อสอนเสริมที่ชวยให้นักศึกษาสามารถศึกษาประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการสอนเสริม

1. ตรวจสอบตารางสอนเสริม
(1) การตรวจสอบชุดวิชา ให้ตรวจสอบตารางสอนเสริมว่าชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีการเปิดสอนเสริมหรือไม่
(2) การตรวจสอบวันสอนเสริม ถ้ามีชุดวิชาเปิดสอนเสริมตามข้อ (1) ขอให้ตรวจสอบวัน/เดือน/ปีที่มีการสอนเสริม และรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวนครั้งที่เปิดสอน แต่ละครั้งสอนหน่วยใดบ้าง (เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับการสอนเสริมในแต่ละครั้ง)
(3) การตรวจสอบสถานที่สอนเสริม เนื่องจากบางชุดวิชามหาวิทยาลัยจะเปิดสอนเสริมเฉพาะบางศูนย์บริการการศึกษา ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบด้วยว่าชุดวิชาตามข้อ (1) มีการเปิดสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาสะดวกจะไปเข้ารับการสอนเสริมหรือไม

2. เตรียมตัวล่วงหน้า
เพื่อให้การเข้ารับการสอนเสริมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
(1) ศึกษาเอกสารการสอน เพื่อจะได้ทราบแนวคิด วัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา ตลอดจนควรทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วน
(2) ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ และศึกษาเอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้
(3) รวบรวมปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) เพื่อนำไปสอบถามอาจารย์สอนเสริมในวันสอนเสริม

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้ารับการสอนเสริม

นักศึกษาที่เข้ารับฟังการสอนเสริมจะได้รับความรู้และมีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์สอนเสริมและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง เช่น ปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การศึกษาเอกสารการสอนให้ประสบผลสําเร็จ เป็นต้น
สํานักบริการการศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาไปเข้ารับการสอนเสริมโดยพร้อมเพรียงกัน