การติดต่อทางไปรษณีย์
ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
02 504 7613-6
โทรสาร
02 503 3587
E-Mail address
stou.support@g.stou.ac.th
แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช