•   แนวคิดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 •   ความหมายของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 •   วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 •   รูปแบบของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 •   กำหนดการฝึกปฏิบัติประจำภาคการศึกษา

 •   การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและการตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 •   การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ

 •   การปฏิบัติตนเมื่อไปถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 •   สถานที่ฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ

 •   ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจะให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับที่พักและอาหารสำหรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติฯ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ดังนี้

 •   การชำระเงินค่าห้องพักและค่าอาหารล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

 •   สิ่งอำนวยความสะดวก/บริการภายในมหาวิทยาลัย