ข้อมูลประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
*** ข้อมูล UPDATE ณ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ***

*** ติดต่องานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ : stou.support@g.stou.ac.th ***
แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้บริการระบบตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
พึงพอใจ      ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ (โปรดระบุ)


ข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อการให้บริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของสำนักบริการการศึกษา


ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของ มสธ.
บันทึกผลสำรวจ   |   Reset ข้อมูล   |   ตรวจสอบผลสำรวจ