ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- คู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง มีนาคม 2560)

- คู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง มิถุนายน 2552)

- คู่มือการฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

- คู่มือการฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

- คู่มือการฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

- คู่มือการฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

- คู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง มีนาคม 2560)