คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
* กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา  
 
การสอนเสริมในรูปแบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถเข้ารับการสอนเสริม โดยใช้ E-MAIL Address และ รหัสผ่านด้านล่างในการ LOGIN
* E-Mail Address (สำหรับลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams) <รหัสนักศึกษา 10 หลัก@stou.ac.th>
* รหัสผ่าน (สำหรับลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams) <เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก>
* เข้าเรียนออนไลน์ เวลา 9.00-16.00 น.
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 201
83.40%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 33
13.69%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 5
2.07%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 1
0.41%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 1
0.41%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 241
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 3473