คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับนักศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 1222
71.21%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 406
23.66%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 79
4.60%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 5
0.29%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 4
0.23%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 1716
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 9099