คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับนักศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 723
67.19%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 218
20.26%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 73
6.78%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 19
1.77%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 43
4.00%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 1076
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 44682