คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับนักศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 769
62.62%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 286
23.29%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 115
9.36%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 23
1.87%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 35
2.85%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 1228
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 29404