คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับนักศึกษา)
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 2643
72.63%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 665
18.27%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 222
6.10%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 24
0.66%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 85
2.34%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 3639
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 24121