คลิ๊กเพื่อดูเมนู
หน้าแรก
 
* กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา  
 
การสอนเสริมในรูปแบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถเข้ารับการสอนเสริม โดยใช้ E-MAIL Address และ รหัสผ่านด้านล่างในการ LOGIN
* E-Mail Address (สำหรับลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams) <รหัสนักศึกษา 10 หลัก@stou.ac.th>
* รหัสผ่าน (สำหรับลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม Miscrosoft Teams) <เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก>
กรณีที่นักศึกษาได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบน App STOU SISA จะมีผลกับทุกระบบที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดใช้งาน
(เช่น MS Teams, e-Learning, e-Book, IS Web และ การเข้าสอบออนไลน์ เป็นต้น)
ดังนั้น นักศึกษาต้องใช้รหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนไปล่าสุด ตาม App STOU SISA เท่านั้น
* เข้าเรียนออนไลน์ เวลา 9.00-16.00 น.
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศจากนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ จำนวน
ความพึงพอใจ
แผนภูมิแสดง
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 21
77.78%
นักศึกษาพึงพอใจมาก 5
18.52%
นักศึกษาพึงพอใจปานกลาง 0
0.00%
นักศึกษาพึงพอใจน้อย 1
3.70%
นักศึกษาไม่พึงพอใจ 0
0.00%
รวมจำนวนความพึงพอใจ 27
จำนวนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล : 745