Main menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
click for free hit counter
   สอนเสริมแบบเข้ม

ตารางรายชื่อชุดวิชาที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2561 new

 

ภาคเรียนที่ 1/2561

 

นักศึกษาโปรดทราบ

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม ในชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. ความหมาย

กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึงกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเนื้อหาสาระของชุดวิชานั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอนหรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองมาแล้ว

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสรุปเนื้อหาสาระของชุดวิชาในบางหน่วยหรือในบางประเด็นที่ยากหรือสลับซับซ้อน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจจากการอ่านเอกสารการสอน หรือการศึกษาจากสื่ออื่น ๆ ด้วยตนเองมาแล้ว
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่มีการจัดกิจกรรมจากอาจารย์หรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเปิดโอกาสให้มีการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานหรือกิจกรรม (การบ้าน) ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือประดิษฐ์คิดค้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

3. รูปแบบของกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม เป็นดังนี้

 • การบรรยายสรุป อาจารย์ผู้สอนจะสรุปเนื้อหาสาระในบางหน่วยหรือบางตอนที่มีเนื้อหายาก ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
 • การร่วมอภิปราย ในบางชุดวิชานักศึกษาอาจจะต้องร่วมอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอน
 • การนำเสนอผลงาน ในบางชุดวิชานักศึกษาอาจจะต้องนำเสนอผลงานหรือกิจกรรม (การบ้าน) ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของชุดวิชานั้น ๆ
 • การประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำเสนอผลงานหรือการบ้าน และอื่น ๆ ที่กำหนด

4. สถานที่จัดกิจกรรม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดสถานที่จัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มเพียง 4 แห่งเท่านั้น ได้แก่

  1. ภาคกลาง จัดที่ ที่ทำการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร : โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  2. ภาคเหนือ จัดที่ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  3. ภาคอิสาน จัดที่ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น : โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
  4. ภาคใต้ จัดที่ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้  บางชุดวิชาอาจจะไม่ได้จัดกิจกรรมครบทั้ง 4 แห่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาแสดงความจำนง

5. รายชื่อชุดวิชาที่จะจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มในแต่ละภาคการศึกษา (รวมทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชา) ประมาณ 20 ชุดวิชา

6. การแสดงความจำนง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม โปรดแสดงความจำนงไปที่สำนักบริการการศึกษา โดยระบุลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชาละ 650.- บาท
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในขุดวิชา ตามข้อ 5 ประจำภาคการศึกษานี้ จะได้รับหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มทุกคน เมื่อนักศึกษาได้รับแล้วโปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนและแสดงความจำนง (ตอบรับ) กลับไปที่สำนักบริการการศึกษา