ตารางสอนเสริม
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554

ตารางสอนเสริมตามรายชื่อชุดวิชา
รหัส ชุดวิชา รหัส ชุดวิชา

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

41211

กฏหมายแพ่ง 1

10121

อารยธรรมมนุษย์

41212

กฎหมายแพ่ง 2

10131

สังคมมนุษย์

41311

กฎหมายแพ่ง 3

10141

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

41231

กฎหมายอาญา 1

10151

ไทยศึกษา   คลิกที่นี่ !

41232

กฎหมายอาญา 2

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41321

กฏหมายพาณิชย์ 1
30105
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง

41322

กฏหมายพาณิชย์ 2

30201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1
30208
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
กฏหมายวิธีสับัญญัติ 2
30204
องค์การและการจัดการ
41343
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 3
30205

คณิตศาสตร์และสถิติ

กฏหมายระหว่างประเทศ
32206
สถิติธุรกิจและการวิเคาระห์เชิงปริมาณ
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
32301
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
32302
การจัดการการตลาด
หลักเบื้องต้นของการวิจยัทางรัฐศาสตร์
32303
การจัดการการเงิน
การพัฒนาชุมชนเกษตร

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษณ์

91108
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

32311

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32401

การวางแผนควบคุมงานบริหาร

   

33304

ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

   
ติดตามบริการการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง