จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 :

   ผอ.สำนักบริการการศึกษาเดินทางไปสัมนา ณ เมือง อิสตัสบูล สาธารณรัฐ ตุรกี
   ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาได้เดินทางไปเข้าร่วมปรชุมสัมมนาเรื่อง Bordering Re - Bordering and New possiblities In Education and societies และ เสนอบทความวิจัยเรื่อง The Role of Local Wisdom in Promoting Lifelong Learning in Thailand ระหว่าง วันที่ 13-19 มิถุนายน 2553 ณ เมือง อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการสำนักงานเลขานุการฝ่ายแนะแนวการศึกษาศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาคศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์บริการนักศึกษาพิการฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค