จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 :
คำกล่าวต้อนรับจาก ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

 

   สวัสดีครับนักศึกษาและท่านที่เข้าเยี่ยมชม website ของสำนักบริการการศึกษา ทุกท่าน
ในนามสำนักบริการการศึกษา ผมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจใน website ของเรา
สำนักบริการการศึกษามุ่งให้บริการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งเรียนในระบบการศึกษา
ทางไกลให้เรียนได้ประสบผลสำเร็จ กิจกรรมที่สำนักบริการการศึกษาจัดบริการแก่นักศึกษา
ประกอบไปด้วยการให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การแนะแนวการเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ การสอนเสริมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะชุดวิชา การจัดส่งเอกสารการสอนและการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา

   ในเว็บไซต์ของสำนักบริการการศึกษานอกจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการดังกล่าว ข้างต้น
แล้ว เรายังเชื่อมโยงข้อมูลของสาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาผมหวังว่าข้อมูลที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ
เรา จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลให้ประสบผลสำเร็จ
ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ขอได้โปรดส่งคืนคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ที่
esoffice@stou.ac.th

ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ

 


ข่าวสำนักบริการการศึกษา

หัวข้อ   แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคปีการศึกษาที่ 1/2557)  new


หัวข้อ   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก  new
หัวข้อ   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักวิชาการ new
หัวข้อ   สำนักบริการการศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 new
หัวข้อ   โครงการศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอูดายานา เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 4-7 พฤษภาคม 2556
   หัวข้อ  พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณนักศึกษา-บัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
หัวข้อ   การตรวจการประเมินการประกันคุณภาพภายในสำนักบริการการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554

หัวข้อ    สำนักบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้ "การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ประชาคมอาเซียน”


  หัวข้อ  สำนักบริการการศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555


                                                                                         

หัวข้อ new ตารางสอนเสริม
หัวข้อ new ตารางฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

หัวข้อ กิจกรรมประจำชุดวิชา
หัวข้อ new Download เอกสารโสตทัศน์

หัวข้อ new VCD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม)
หัวข้อ new  Download ชุดวิชาใหม่/ปรับปรุง

ลิงค์หน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค
   
ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาคศูนย์บริการนักศึกษาพิการสำนักงานเลขานุการศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาศูนย์บริการนักศึกษาพิการฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค