ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  ประเมินวันที่ 22-23 และ 26 ธันวาคม 2548

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำนักบริการการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี ประธานคณะผู้ประเมิน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ ผู้ประเมิน
3. นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์ ผู้ประเมินและเลขานุการ

 

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.2
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จำนวน 11 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 4.8
องค์ประกอบที่ 3 การบริการนักศึกษา จำนวน 20 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 4.4
องค์ประกอบที่ 6 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 3.9
องค์ประกอบที่ 8 การบริหารและการจัดการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.1
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย4.9
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.4

 
   
 
  
  สำนักบริการการศึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120  Tel.0-2504-7607 Fax.0-2504-3598
ติดต่อประกันคุณภาพการศึกษาสำ
นักบริการการศึกษาQACENTER