ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


  ประเมินวันที่ 20-22 ธันวาคม 2549

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน สำนักบริการการศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์ ประธานคณะผู้ประเมิน
2. นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์ ผู้ประเมิน
3. อาจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ ผู้ประเมินและเลขานุการ

 

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.83
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการนักศึกษา จำนวน 15 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 4.80
องค์ประกอบที่ 6 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 5.00
องค์ประกอบที่ 8 การบริหารและการจัดการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 4.83
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.88

 
 
  
  สำนักบริการการศึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120  Tel.0-2504-7607 Fax.0-2504-3598
ติดต่อประกันคุณภาพการศึกษาสำ
นักบริการการศึกษาQACENTER