กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ด ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อบริการและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระบบการเงิน และการบัญชีของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการเงิน การบัญชีและการงบประมาณที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อพัฒนาระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
 
วิสัยทัศน์

ให้บริการด้านการเงิน การคลัง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของมหาวิทยาลัย

 
ยุทธศาสตร์

   - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรับเงิน
   - ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจ่ายเงิน
   - เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
   - การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและบัญชี
   - การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินนักศึกษาและสรุปรายงานการรับเงินและนำส่งเงิน
   - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภายในกองคลัง
   -  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
   - ลดเอกสารการเบิกจ่าย

 

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.