กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง
โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง

 

 

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

การจัดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลังเป็นไปตามคำสั่ง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยโดยมี  ผู้อำนวยการกองคลังรับผิดชอบ งานกองคลัง  และมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 งาน คือ

  1. งานธุรการ 
  2. งานการเงิน 
  3. งานบัญชี
  4. งานงบประมาณ
  5. งานเงินรายได้ 

      โดยมีหัวหน้างานรับผิดชอบในแต่ละงาน และมีการแบ่งโครงสร้างภายในโดยแต่ละงานแบ่งเป็น       หน่วยงานต่าง ๆ มีหัวหน้าหน่วยรับผิดชอบในแต่ละหน่วย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปาริชาต กาญจนรจิตร

หัวหน้างานธุรการ

นางสาริศา  คลบแคล้ว

หัวหน้างานการเงิน

นางบุษบา  เกริกติยานนท์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวพิศมัย  ช่างประดิษฐ์

หัวหน้างานงบประมาณ

นางปาริชาต  กาญจนรจิต

หัวหน้างานเงินรายได้
นางกรองทอง  แสงไทร
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.