กลับหน้าแรก มสธ.
Office of finance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
การแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการ

 

 

กองคลัง
งานธุรการ

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และให้บริการแก่หน่วยงานกองคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณธุรการ จัดเก็บหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน งานประชุม การเงินพัสดุ สำเนาเอกสาร ควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุ การดูแล รักษาความสะอาด ความปลอดภัยในสำนักงาน และหน้าที่อื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ

งานงบประมาณ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินกองทุน การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอเงินประจำงวด การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนแจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำรายงานฐานะเงินงบประมาณประจำเดือน จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายของงาน/โครงการที่กองคลังรับผิดชอบ และจัดข้อมูลเงินผลประโยชน์ของกองทุนต่าง ๆ ประจำปี ส่งกองแผนงาน

งานบัญชี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ บัญชีเงินรายได้ มหาวิทยาลัย และบัญชีเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปี งบเดือน และรวบรวมใบสำคัญคู่จ่าย และเอกสารอื่น ๆ อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ ส่ง สตง. หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำรายละเอียดเงินฝากธนาคาร ดูแลเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำฝากธนาคาร หรือจากการลงทุนอืน ๆ รวมถึงสรุปรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
งานการเงิน
รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินทุกหมวดรายจ่ายให้บุคลากรหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำฏีกาเบิกจ่าย รายละเอียดการนำส่งเงิน กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี การเบิกจ่ยเงินทดรองราชการ ตรวจสอบและเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม การรับเงินและนำส่งเงินงบประมาณแผ่นดินทุกประเภท
งานเงินรายได้

รับผิดชอบการรับเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา สรุปแยกประเภทรายได้ ค่าลงทะเบียนเพื่อประกอบการทำรายงานการเงินประจำเดือน การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัยทุกประเภท การตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินกองทุนทุกหมวดรายจ่ายให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ การคืนเงินให้นักศึกษา การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี นำส่งเงินประกันสังคม การเบิกจ่ายเงินยืม ตรวจสอบและเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.