กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator

 

 

กองทรัพยากรบุคคล (ได้เปลี่ยนชื่อจากกองการเจ้าหน้าที่)

งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและทะเบียนประวัติ

งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:-

- รับ-ส่งหนังสือราชการ
- ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ
- เวียนสำเนาหนังสือและเอกสารต่างๆ ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดเก็บและค้นยืมเอกสาร
- ประสานงานการทำลายเอกสาร ที่ไม่ใช้ในราชการ
- ประสานงานการซ่อมแซมวัสดุ/ ครุภัณฑ์
- จัดทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์
- จัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่าย วัสดุ/ ครุภัณฑ์ของบุคลากรใน หน่วยงาน
- ตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์ คงเหลือ
- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานบันทึก ข้อมูล, งานถ่ายเอกสาร
- จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณกิจกรรมต่างๆ ใน กองการเจ้าหน้าที่
- จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบ-ประมาณประจำเดือนของกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน
- ประสานงานการจัดทำคำของ งบประมาณประจำปีของ กองการเจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมจากกองคลัง
- ประมาณการจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

^กลับด้านบน

งานบริหารงานบุคคล


การบริหารงานบุคคลข้าราชการ- การ/

แบบฟอร์มใบรายงานตัวเข้ารับราชการ

- การโอนข้าราชการ-

- การย้ายข้าราชการ

- การให้ยืมตัวไปช่วยปฏิบัติงาน

- การยืมตัว และส่งคืนหน่วยงาน

- การเปลี่ยนตำแหน่ง

- การลาออก

- การเลื่อนระดับ (ระดับ 2 - 5 / ระดับ 6) 

- การเลื่อนขั้นเงินเดือน

- ชำนาญการ , เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบฟอร์ม)

- งานเลขานุการ อ.ก.พ. มสธ.


การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย


- การกำหนดกรอบอัตราพนักงาน
- การสรรหา
- การบรรจุ การทำสัญญาจ้าง
- การทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี
- งานเลขานุการคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนด กฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงาน
- การอนุญาตให้พนักงานลาออก
- งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
- การเพิ่มเงินเดือนพนักงาน


การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง


- การสรรหา
- การจ้างลูกจ้างประจำทุกประเภท
- การทดลองปฏิบัติหน้าที่
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รายปี
- การอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
- การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
-- การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/ รายวัน
- การอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
- งานเลขนุการคณะกรรมการบริหารลูกจ้างเงินรายได้
- การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

 

^กลับด้านบน

งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและทะเบียนประวัติ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:-

 1. การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ
 2. การทำหนังสือรับรอง
 3. การแจ้งขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
 4. การแจ้งเพิ่มวุฒิการศึกษา
 5. ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา
 6. ลาอุปสมบท
 7. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
 9. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
 10. การจัดทำข้อมูลและสถิติตามที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกขอ
 11. การขอรับบำเหน็จบำนาญ
 12. การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากร
 13. การรับสมัครสมาชิก กสจ.
 14. จัดทำแฟ้มประวัติและ ก.ม. 1
 15. ตรวจสอบวันลาและจัดทำข้อมูลวันลาสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
 16. การขอรับเงินจาก กบข. และ กสจ. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ
 17. ดำเนินการเลือกผู้แทน กบข. ของมหาวิทยาลัย
 18. ตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
 19. ตรวจสอบแบบใบแจ้งประวัติของพนักงาน 

^กลับด้านบน

งานสวัสดิการ

 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:-

1. สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์
2. สวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย

3. สวัสดิการรถรับ-ส่งบุคลากร   /แผนที่เดินรถ   สาย 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /

4. สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน
5. สวัสดิการกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ
7. สวัสดิการชุดปฏิบัติงาน
8. สวัสดิการช่วยเหลือค่าตัดชุดปกติขาว
9.  สวัสดิการน้ำดื่ม
10.สวัสดิการประกันสังคม
11.สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย : ห้องพยาบาล
12.สวัสดิการอื่น ๆ
      - สวัสดิการเงินกู้ ธอส.-กบข.
      - สวัสดิการเงินกู้ ธอท.-กบข.
13.กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง งานสวัสดิการ

 

^กลับด้านบน

งานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล


 • ดำเนินงานด้าน HR Roadmap แผนยุทธศาสตร์การกำกับ ติดตามแผนด้านบริหารงานบุคคลทุกมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆ เพื่อเทียบเคียง และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับกระบวนการ/แผนดำเนินการ จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากร และอัตรากําลังบุคลากร การตรวจสอบคุณวุฒิ สัญญาจ้าง/ต่อสัญญา การเปลี่ยนสถานภาพ/เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการเลิกจ้าง ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การจ้างอาจารย์ตามสัญญาจ้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรตามระเบียบ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางราชการ
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.