มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 
  สาย ค คลิกที่หัวข้อด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด... สาย ก คลิกอ่านด้านขวามือได้เลย  
 

 

link ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สกอ.

 (ให้เข้าไปที่สำนักส่งเสริมฯ -  กลุ่มมาตรฐานงานบุคคลฯ - รายชื่อสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ)

สาย ก

 


สาย

(เดิมเป็นสาย ข -ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสาย ค  ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547)

 

 • สายงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • สายงานวิทยาศาสตร์
 • สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • สายงานพยาบาล

   

 •  

  •  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
  • สายงานระบบงานคอมพิวเตอร์
  • สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • สายงานเอกสารสนเทศ

   

   

  • สายงานวิชาการศึกษา
  • สายงานวิจัย
  • สายงานกิจการนักศึกษา
  • สายงานบรรณารักษ์

   


   

  สาย

  • สายงานเเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
  • สายงานธุรการ
  • สายงาน พนง.ธุรการ
  • สายงานงานบุคคล
  • สายงาน จนท.ประชาสัมพันธ์
  • สายงาน พนง.ประชาสัมพันธ์
  • สายงานนักประชาสัมพันธ์
  • สายงาน จนท.บริหารงานประชาสัมพันธ์
  • สายงานวิเทศสัมพันธ์
  • สายงาน จนท.โสตทัศนศึกษา
  • สายงาน พนง.โสตทัศนศึกษา
  • สายงานวิศวกรรมโยธา
  • สายงาน จนท.ห้องสมุด
  • สายงาน พนง.ห้องสมุด
  • สายงาน จนท.เครื่องคอมพิวเตอร์
  • สายงาน พนง.เครื่องคอมพิวเตอร์
  • สายงาน จนท.บริหารงานโสตทัศนศึกษา
  • สายงานวิชาการการเงินและบัญชี
  • สายงาน จนท.การเงินและบัญชี
  • สายงาน พนง.การเงินและบัญชี
  • สายงาน จนท.บริหารการเงินและบัญชี  
  • สายงานวิชาการพัสดุ
  • สายงาน จนท.พัสดุ
  • สายงาน พนง.พัสดุ
  • สายงาน จนท.บริหารงานพัสดุ
  • สายงานบันทึกข้อมูล
  • สายงานนายช่างภาพ
  • สายงานช่างภาพ
  • สายงานช่างพิมพ์
  • สายงาน จนท.พิมพ์
  • สายงานช่างศิลป์
  • สายงานนายช่างศิลป์
  • สายงานวิชาการช่างศิลป์
  • สายงานนิติการ
  • สายงานช่างเขียนแบบ
  • สายงานนายช่างเขียนแบบ
  • สายงานช่างเทคนิค
  • สายงานนายช่างเทคนิค
  • สายงานช่างไฟฟ้า
  • สายงานนายช่างไฟฟ้า
  • สายงานช่างอิเลคทรอนิกส์
  • สายงานนายช่างอิเลคทรอนิกส์
  • สายงานช่างเครื่องยนต์
  • สายงานนายช่างเครื่องยนต์
  • สายงาน จนท.บริหารงานช่าง
  • สายงานตรวจสอบภายใน
  • สายงานสถาปัตยกรรม
  • สายงานวิศวกรรม
  • สายงานวิศวกรรมเครื่องกล
  • สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.