กิจกรรมกองแผน ปี 2559

 
 

กองแผนงานได้จัดประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(Pre-Plan)

โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของมสธ.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2560 ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ณ ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ส่วนต่อเติม ชั้น 6

วันที่ 22 มีนาคม 2559

 
 
 
 
 
     

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th