เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
    1. เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม)  
    2. เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)  
    3. เอกสารชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม)  
    4. เอกสารชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)  
         
         

   

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156 โทรสาร 02-5033626 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th