สกศ จัดประชุม OEC Forum ครั้งที่ 13 "การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในยุค ดิจิทัล "
 
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาเสวนา “การพัฒนากำลังคนเพื่อสนองความต้องการของประเทศยุคไทยแลนด์ ๔.๐”