1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และนำข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจและสัมภาษณ์รวมถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ใช้ประกอบการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
 
  2. เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล