กลับหน้าแรก มสธ.
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | แผนงาน/โครงการ/คู่มือการปฎิบัติงาน | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  | ประกันคุณภาพ  | ข่าวและสาระน่ารู้ | คำถาม/คำตอบ  | กระดานสนทนา
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

ความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องเป็นทางการครั้งแรก โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในวันที่  15  มีนาคม 2521  และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 39  ตอนที่ 39 วันที่ 22  มีนาคม 2521  และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.. 2521 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 

กองพัสดุ เดิมเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่  113/2522 ลงวันที่  9  ตุลาคม  2522   ต่อมาเมื่อ ก.ม. ได้อนุมัติให้จัดแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น  4  กอง  ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน และกองพัสดุ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงวันที่  13   กุมภาพันธ์  2523

 

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุ จัดจ้าง จัดเช่าครุภัณฑ์ และการซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทางด้านงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานดังกล่าว โดยยึดหลักของการบริหารงานที่ประหยัดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  งาน  ดังนี้

                งานสารบรรณและธุรการ   ดำเนินการด้านการรับ – ส่งหนังสือการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

                งานจัดหา-จัดซื้อ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิน และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ การจัดทำข้อผูกพันในการซื้อ- การจ้าง การเช่า การตรวจสอบการซื้อ การจ้าง การเช่า การวางบิลเบิกจ่ายตามข้อผูกพัน ตลอดจนการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัด แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้มากที่สุด ประเมินประสิทธิภาพตามการดำเนินงานตามแผน

                งานซ่อมบำรุง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ การทำข้อผูกพันในการซื้อ การจ้าง การตรวจสอบการซื้อการจ้าง การวางบิลเบิกจ่ายตามข้อผูกพัน เฉพาะที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง และจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง

                                                                                                                                                                                                                     

งานคลังพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดการงานคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ เมื่อพัสดุหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนใบเบิกและหลักฐานการรับจ่ายพัสดุ จัดทำสถิติการเบิก ใช้วัสดุ วางแผนการจัดหาวัสดุคงคลังเพิ่มเติม ประสานงานในการตรวจสอบวัสดุประจำปี การจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การจัดทำทะเบียนใบเบิก การจัดเก็บเอกสารที่ดิน ที่ราชพัสดุ และหลักฐานการรับจ่ายครุภัณฑ์ การกำหนดและพ่นหมายเลขครุภัณฑ์  

 

                กองพัสดุ มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพัสดุ/ผู้อำนวยการกองพัสดุ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันดังนี้

                1.  นายฮง   สมสงวน                                         หัวหน้ากองพัสดุ                 ปี  2523-2527

                2. นางสาววนิดา  ลิวนานนทชัย                         ผู้อำนวยการกองพัสดุ         ปี  2528-2543

                3. นายสวัสดิ์   เชาวกุล                                       ผู้อำนวยการกองพัสดุ         ปี  2543-2547

                4. นางพจมาลย์   เพิ่มพูลโชคคณา                      ผู้อำนวยการกองพัสดุ         ปี  2547-2559

                5. นางลดาวัลย์  ทิพย์เสนา                                  ผู้อำนวยการกองพัสดุ         ปี 2559-ปัจจุบัน                                

 

 

1.  นายฮง   สมสงวน  หัวหน้ากองพัสดุ  ปี  2523-2527

 

2. นางสาววนิดา  ลิวนานนทชัย   ผู้อำนวยการกองพัสดุ   ปี  2528-2543

 

3. นายสวัสดิ์  เชาวกุล  ผู้อำนวยการกองพัสดุ   ปี  2543-2547


4. นางพจมาลย์   เพิ่มพูลโชคคณา  ผู้อำนวยการกองพัสดุ  ปี  2547-2559

                                                      

5. นางลดาวัลย์  ทิพย์เสนา   ผู้อำนวยการกองพัสดุ  ปี  2559-ปัจจุบัน

 
วิสัยทัศน์

                                                                                              วิสัยทัศน์กองพัสดุ   

                                                                         ปรับปรุงปีงบประมาณ 2553

                                      "เป็นหน่วยงานให้บริการด้านพัสดุอย่างมีคุณภาพมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ”

           "เป็นหน่วยงานให้บริการด้านพัสดุมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ"

 
พันธกิจ

                                                                                   พันธกิจกองพัสดุ

1.       ให้บริการจัดหาพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ตามกฎระเบียบของทางราชการ

และตามหลักการบริหารพัสดุ (โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม)

2.       เป็นศูนย์ข้อมูลพัสดุ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ

3.       พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

4.    ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการความรู้ (PMQA)

 

 
เป้าหมาย

                                   เป้าหมายของกองพัสดุ 

1.       ดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ได้ตามแผน

2.       จัดซื้อจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้งาน

3.       จัดซื้อจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ

      4.    ดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

 

 
กลยุทธ์
  • จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี
  • ดำเนินการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินคงคลังประจำปี   เงินรายได้    เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไป    ตามแผนที่กำหนด
  • จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการจัดซื้อ/ จัดจ้างให้บุคลากรกองพัสดุ เพื่อรองรับการให้บริการในการให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการทำงาน  เพื่อให้ทันต่อการใช้งานของหน่วยงาน
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.