กลับหน้าแรก มสธ.
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | แผนงาน/โครงการ/คู่มือการปฎิบัติงาน | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  | ประกันคุณภาพ  | ข่าวและสาระน่ารู้ | คำถาม/คำตอบ  | กระดานสนทนา
Administrator

 

 

กองพัสดุ

 

 

 

                                      

                                                     

นาง ลดาวัลย์ ทิพย์เสนา 

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

โทร 025047111

             

          
งานธุรการ

 

นางวรสรณ์ ชมสุข

หัวหน้างานธุรการ

โทร 025047125

นางชรัญรัสส์ หมื่นละม้าย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทร 025047119

 นางจิราภรณ์ พรรณสาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร 025047112

นางสาวศิริพันธ์ จินดาวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร 025047123

นางสาวอภิญญา แสงแสน

 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

โทร 025047112

นายลักคนัย จันทะพัง

 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

 โทร 025047112

งานจัดหา - จัดซื้อ

 

นาย สุวรรณชัย นาคเสน่ห์

(หัวหน้างานจัดหา - จัดซื้อ)

โทร 025047121

นางสาวดุษฎี ด้วงฉิม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทร 025047124

 นางวิภา นาคสวย

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

โทร 025047123

นายเหมชาติ เหมพิจิตร

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

โทร 025047945

นางสาวศุจีภรณ์ ชื่นสมบุญ

 นักวิชาการพัสดุ

โทร 025047127

นางสาวนิตยา ทันตานุวัฏฏ์

 พนักงานพัสดุ

 โทร 025047122

นางสาวจิตตรา เพิงระนัย

พนักงานพัสดุ

โทร 025047122

นายสฤษดิ์ ศรีธรรม

พนักงานพัสดุ

โทร 025047123

นายเทพทัต พรสิริญาณ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทร 025047945

นางสาวเจนจิรา ชนะโชติ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทร 025047127

 นางสาวพจนีย์ กวางประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทร 025047124

งานซ่อมบำรุง

 

นางสาว ภัทรทิยา เรืองบวรเกษ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

โทร 025047128

 

นาย ปรีชา ศรีสว่าง

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร 025047118 

นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร 025047120

 

นางสาวภัทรมน คุ้มภัย

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

โทร 025047120

นางสาวมัสยา อุปัญญ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทร 025047118

 

นายวชิระ ศิริอาภรณ์

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

โทร 025047117

นางสาวญาตาวีณ์ ปางชาติ

นักวิชาการพัสดุ

โทร 025047117

นายสุรศักดิ์ จ้อยนพรัตน์

พนักงานพัสดุ

โทร 025047126

นางสาวภาคินี ฤทธิรณ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทร 025047130

นายธนาวุฒิ ธงชัย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 โทร 025047126

นายวีรภัทร สินเกษม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 โทร 025047124

งานคลังพัสดุ

 

นาง จินตนา สันตินิภานนท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้างานคลังพัสดุ)

โทร 025047129

 

นาง วาสนา แสงนาค

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทร025047114

น.ส. สุธาทิพย์ ใจสุธน

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

โทร 025047115

นาง อรอุมา แสงเฟื่อง

พนักงานพัสดุ

โทร 025047115

นาย ไพรัช ชะโนภาส

เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทร 025047113

นาง ระเบียบ เกษแก้ว

พนักงานทั่วไป

โทร 025047126

นาย ภัทรดนัย เพ็ชรรักษ์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทร 025047115

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.