ตารางสอนเสริม
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

ตารางสอนเสริมตามรายชื่อชุดวิชา
รหัส ชุดวิชา รหัส ชุดวิชา

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

33304

ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

10121

อารยธรรมมนุษย์

41211

กฎหมายแพ่ง 1

10131

สังคมมนุษย์

41212

กฎหมายแพ่ง 2

10141

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

41311

กฎหมายแพ่ง 3

10151

ไทยศึกษา   คลิกที่นี่ !

41231

กฎหมายอาญา 1

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41232

กฎหมายอาญา 2

15205

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

41321

กฎหมายพาณิชย์ 1

30105

การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง

41322

กฎหมายพาณิชย์ 2

30201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

30204
องค์การและการจัดการ

41342

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

30208

คณิตศาสตร์และสถิติ

41343

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

30205

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

50101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
32206

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

32301

การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

32302

การจัดการการตลาด

หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

32303

การจัดการการเงิน  

การพัฒนาชุมชนเกษตร

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

32311

การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32401

การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 

- -
ติดตามบริการการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยข้อง