แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  คู่มือปฏิบัติงาน
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
จึงจำเป็นต้องจัดระบบการบริหารงาน ให้คล่องตัว รวดเร็ว มีความเป็นเอกภาพในการให้บริการนักศึกษาและการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงระบบงานบริหารหน่วยงาน ทำหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีความเป็นเอกภาพ
จึงได้จัดให้มีสำนักบัณฑิตศึกษาขึ้น   
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120