แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
ภาพกิจกรรม

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงา

พิธีลงนามคำรบรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120