แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ
   
 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ ปี 2560

- ข้อตกลงระดับการให้บริการการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ . ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการรับรองรายงานการประชุม
- ข้อตกลงระดับการให้บริการการเบิกหนังสือชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากได้รับบันทึกจากหัวหน้าฝ่าย
- ข้อตกลงระดับการให้บริการการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)   
- ข้อตกลงระดับการให้บริการการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ทางเว็บไซต์หลังท่านอธิการบดีลงนามในประกาศ
- ข้อตกลงระดับการให้บริการการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
   
   

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120