แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
ติดต่อเรา

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7560 - 64, แฟ็กซ์ 0 2503 3675
ฝ่ายกิจกรรมปฎิสัมพันธ์ โทร. 0 2504 7565 - 67, แฟ็กซ์ 0 2503 3574
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7568 - 69, แฟ็กซ์ 0 2503 4918
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ โทร. 0 2504 7556 -57
สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 2504 7555 , 0 2504 7574 , แฟ็กซ์ 0 2503 2660

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120