แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวัตถุประสงค์หน่วยงาน

ปณิธาน :
          เป็นผู้นำในการสนับสนุน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นสากล

วิสัยทัศน์ :
          สำนักบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

พันธกิจ :

  1. ประสานนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  2. ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  4. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

วัตถุประสงค์  :

  • เพื่อประสานนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • เพื่อประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน และจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
  • เพื่อให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120