แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
การจัดการความรู้

1.คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักบัณฑิตศึกษา

2.แผนการจัดการความรู้ของสำนักบัณฑิตศึกษา

- แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี ของสำนักบัณฑิตศึกษา
- แผนดำเนินงานการจัดการความรู้
- แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

3.รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

- 2559

4.องค์ความรู้การจัดการความรู้ของสำนักบัณฑิตศึกษา

- แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การสนับสนุนการบริการใช้โปรแกรม Turnitin ของสานักบัณฑิตศึกษา”

5.คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบัณฑิตศึกษา
5.1 คู่มือดูษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ
5.2 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
5.3 คู่มือการจัดสัมมนาปรสบการณ์วิชาชีพ
5.4 คู่มือปฏิบัติงานตรวจรูปแบบ
5.5 คู่มือปฏิบัติงานการเผยแพร่ผลงาน
5.6 คู่มือจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร
5.7 คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ


 


   
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120