คู่มือปฏิบัติงาน
  คู่มือปฏิบัติงาน ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมธิราช
  โดย นางอัญชลี บิดหล่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
   
  คู่มือปฏิบัติงาน กำกับและตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อการขอสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตาฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  โดย นางสุพัตรา ทีนาคะ ตำแหน่งนักวิชการศึกษา
   
  คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสนับสนุนการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในระบบสารสนเทศงานจัดสอบ และการประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โดย นางนงนารถ เขียวสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานทะเบียนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  โดย นางสาวสมฤทัย ไชยชาญรมย์
   
  คู่มือการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120