แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

 

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขานุการ

suwapat

นางสุวภัทร  เจริญศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา 

petcharat

นางเพ็ชรรัตน์  มากอารีย์
หัวหน้างานอำนวยการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

sukunya

นางสาวสุกัญญา  ชูมะโนวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

areerat

นางอารีรัตน์  อุตกฤษฎ์
พนักงานธุรการ
พนักงานมหาวิทยาลัย


 

sodchuen

นายสดชื่น  มุกดา
พนักงานขับรถ

   

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

aorasa

                   นางสาวอรสา อดิเรกผลิน                               
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 

jirasak

นายจีรศักดิ์  ศรีชาญกิจ
นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการ

somruethai

นางสาวสมฤทัย ไชยชาญรมย์
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

nongnart

นางนงนารถ  เขียวสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

sermsak

นายเสริมศักดิ์  กล้าจริง
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

kanittha

นางสาวขนิษฐา  ใจสมุทร
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

natchariya

นางสาวณัฐชริยาน์  สุขสาขา
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำเงินรายได้)

daroonwan

นางสาวดรุณวรรณ  บุญแพทย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

chorphet

นางสาวช่อเพชร  คุ้มปลอด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

onanong

นางสาวอรอนงค์  พรมงคลเจริญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

chotikarn

นางโชติกาญจน์  คงจิตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

supojjanee

นางสาวสุพจนี  โรจนะนาค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

supatsorn

นางสาวสุพัสศร  ส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

Soraruet

นายสรฤทธิ์ ช่างสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา


   

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

nongluck

นางนงค์ลักณ์  รุ่งวิทยาธร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

wanna

นางวรรณา  อรุณทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

anchalee

นางอัญชลี  บิดหล่า
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

supattra

นางสุพัตรา ทีนาคะ
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

amnuay

นางสาวอำนวย  ก้อนบุญไสย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

bunyat

นางสาวบัญญัติ แย้มบุญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

Panisra

นางสาวปาณิสรา รจิตบรรจง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

sopaphan

นางโสภาพรรณ  คล้ายสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

Thitapa

นางสาวฐิตาภา  ไหวดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ชำนาญการ

Urasak

นายอุระศักดิ์  ม่วงงาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Sopa

นายโสภา  ทองศิริ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Pasiton

นางพสิษฐ์อร วิวัฒวันปรีชา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Chamaiporn

นางสาวชมัยพร  เหมือนแสง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Jidapat

นางสาวจีฎาภัฏฐ์  ทรัพย์พล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Juthamas

นางสาวจุฑามาศ  รวยดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Sunittra

นางสุนิตรา อนันต์ศรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Manas

นายมนัส  ยังคลัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

Tipp

นายไพศาล ดีขาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

jutamas

นางสาวจุฑามาศ  สกุลนา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

 

 

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

Aueng

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ
นักวิชาการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย)

     
Warporn

นางสาววราภรณ์  อานุภาพศรีธาดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอำไพ รัตนศรีภูมิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120