แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
การประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินภารกิจของสำนักบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักบัณฑิตศึกษา

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
2. ผลการตรวจประเมิน
3. รายงานประเมินตนเอง

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120