แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2559
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
   
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2558
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2557
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
   
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2556
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
- มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
- มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
   
   

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120