แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการปี 2562
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเวียนมติเร่งด่วนจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนดวันจัดสอบจากสาขาวิชา
มาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกความก้าวหน้าวันที่ประกาศผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษาหลังวันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการประเมินชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบการสอบวัดคุณบัติระดับปริญญาเอกทาง SMS
มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญวิทยากรในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศกึษาค้นคว้าอิสระ
มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งการรับเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
   
มาตรฐานการให้บริการปี 2560
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
 
มาตรฐานการให้บริการปี 2559
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ให้สาขาวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสุตรนานาชาติ)
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2558
มาตาฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
มาตรฐานระยะเวลาการในการบันทึกความก้าวหน้าวันที่ประกาศผลสอบรายชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา หลังวันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญวิทยากรในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งการรับเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานินพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบหลักฐานการสำเร็จ การศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2557
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบทาง SMS ชุดวิชาระดับปริญญาเอก
มาตรฐานระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนด วันจัดสอบจากสาขาวิชา
มาตรฐานระยะเวลาการประมวลผลสอบกระดาษคำตอบปรนัยของชุดวิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
   
  มาตรฐานการให้บริการปี 2556
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนดวันจัดสอบจากสาขาวิชา
มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเวียนมติเร่งด่วนจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  สถิติการให้บริการของสำนักบัณฑิตศึกษา ปี 2562

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120