แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
คณะทำงานต่างๆ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบัณฑิตศึกษา
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบัณฑิตศึกษา
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักบัณฑิตศึกษา
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบัณฑิตศึกษา
พัฒนาคุณภาพบริการบัณฑิตศึกษา
การจัดการความรู้ของสำนักบัณฑิตศึกษา
การจัดกิจกรรม 5 ส ของสำนักบัณฑิตศึกษา
พัฒนาบุคลากรของสำนักบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์ของสำนักบัณฑิตศึกษา

 

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120