กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม | แหล่งวิทยาการ
Administrator
สถานตรวจสอบภายใน
สถานตรวจสอบภายใน

     ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
     ☆☆☆ มสธ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณการตรวจสอบภายในภาครัฐได้ตามมาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง ☆☆☆

ปรัชญา

พัฒนางานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าให้มหาวิทยาลัย
ด้วยการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

 

ปณิธาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา โดยยึดหลักความโปร่งใส
เป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกำกับดูแลที่ดี

 

ความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของสำนักงานตรวจสอบภายใน

          การตรวจสอบภายใน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2505 ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จนถึง พ.ศ.2519 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเริ่มปรากฏภาพที่ชัดเจนขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด โดยให้ปฏิบัติงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

          ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงถือกำเนิดมาจากมติดังกล่าว สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใด แต่จากข้อมูลพบว่าอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีการบรรจุอัตรากำลังครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523

          ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้

  • งานตรวจสอบด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป
  • งานตรวจสอบด้านงานสนันสนุนวิชาการ
  • งานตรวจสอบสารสนเทศ
  • งานอำนวยการและธุรการ
 
   
ติดต่อสอบถาม
สถานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า ห้อง 204 ชั้น 2
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 504 7142-4
โทรสาร 02 504 7142
Email: ia.proffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 89487 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.