หมวดคำถาม

1หลักสูตรการศึกษา
2การสมัครเป็นนักศึกษา
3การลงทะเบียนเรียน
-ชุดวิชาที่เปิดสอน
-การเพิ่ม-ถอนชุดวิชา
-การลงทะเบียนสอบซ่อม
-การลงทะเบียนชุดวิชาฝึกปฏิบัติ
-การลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
-ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและการรับลงทะเบียน
-ปัญหาเงินเกิน-ขาด
-การลงทะเบียนลาพักการศึกษา
-การเข้าสอบโดยไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
-ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
-ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ
-การจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนฯ
-การลงทะเบียนเลือกเสรี
-ตรวจสอบสถานภาพ
-การคืนเงิน
-การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
4การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
5การสอบ
6การวัดผลการศึกษา
7การสำเร็จการศึกษา
8การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
9การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ
11ข้อเสนอแนะการให้บริการ

 

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา